Vještačenje iz oblasti elektrotehnike

Elektrotehnička vještačenja podrazumijevaju pripremu Nalaza i mišljenja gdje je predmet istraživanja požar prouzrokovan oštećenom elektroinstalacijom, oštećenja elektroinstalacija, te sama ugradnja i kvalitet elektroinstalacija.

Samo elektrotehničko vještačenje je kompleksno vještačenje i izaziva pripremu pregleda mjesta nesreće, izlazak na mjesto nesreće i sastavljanje izvještaja. Priprema za pregled mjesta događaja se sastoji u dobivanju svih relevantnih informacija u vezi s nastankom požara: mjesta i vremena nastanka požara, izjava svjedoka i  vatrogasaca o nastanku, razvoju i gašenju požara, izjava vlasnika ili korisnika objekta, fotografija i videosnimki tijeka požara, te informacija o tome je li u objektu postojala neka vrsta tehničke zaštite i zaštite od požara. Prije dolaska na mjesto događaja požara traži se tehnička dokumentacija objekta i sheme instalacija tako da ih vještaci mogu pregledati prije samog pregleda.

Važne su i informacije o načinu priključka objekta na električnu mrežu, te kada je i na koji način došlo do isključenja napajanja električnom energijom, odnosno nestanka struje u objektu. 

Prilikom rada na terenu radi opasnosti od mogućih ozljeda i radi zaštite zdravlja treba koristiti svu raspoloživu zaštitnu opremu i pridržavati se propisa zaštite na radu.

Vizualnim pregledom mjesta događaja utvrđuju se termička oštećenja s vanjske strane i u unutrašne strane objekta, te se tragovi fotografiraju i snimaju videokamerom. Pregledom objekta od neoštećenih i manje oštećenih dijelova objekta do jače požarom zahvaćenih dijelova objekta, utvrđuje se mjesto najvećih termičkih oštećenja, odnosno centar požara. Detaljnim pregledom objekta utvrđuje se postojanje električne instalacije i električnih uređaja na mjestu najvećih termičkih oštećenja te termička oštećenja na kablovima (vodovima) električne instalacije, na razvodnim ormarima s osiguračima i na električnim uređajima. Svi pronađeni tragovi fotografiraju se i snimaju videokamerom, a nakon fotografiranja izuzimaju se sporni tragovi (karakteristični tragovi koji su posljedica nepravilne izvedbe ili kvara na električnoj instalaciji ili uređajima, a koji su u vezi s uzrokom požara). Također treba izuzeti i sporne tragove ako se sumnja da ima tragova lakozapaljivih sredstava. 

Potrebna dokumentacija za izradu nalaza i mišljenja iz oblasti elektrotehničkog vještačenja jeste: 

  • Ugovor sa elektrodistribucijom ili društvom koje je izvršilo ugradnju elektroinstalacija (ako postoji)
  • Tehnička dokumentacija predmeta vještačenja
  • Inspekcija/pregled na licu mjesta
  • Zapisnik sa lica nesreće sa fotografijama, video snimkom i uzorcima
  • Zapisnik od strane policije, vatrogasaca ili drugog organa koje je izvršilo očevid


Expertiza d.o.o. Sarajevo u svom timu ima profesionalne i stručne ljude koji mogu pomoći bržem i efikasnijem rješavanju sporova koji se odnose na  vještačenja iz oblasti elektrotehnike.  

Expertiza d.o.o.Sarajevo Vama na usluzi

Možda Vam se još svidi....

Popularne objave