Registracija: Općinski sud Sarajevo – 065-0-Reg-17-004131 od 22.08.2017.g.

ID: 4202413220005 

Rješenje o upisu u Imenik privrednih društava za vještačenje izdatog od strane Federalnog ministarstva Pravde br. 02-49-4768/17

Adresa: Rajlovačka bb, Novi Grad – Sarajevo

Telefon: +387/33/592-155
              +387/63/899-455
Fax:      +387/33/592-156
e-mail: anela.mujkic@expertiza.ba
e-mail: info@expertiza.ba